ไทลื้อ

ชาวไทลื้อได้อพยพจากแคว้นสิบสองปันนาหรือสิบสองพันนา มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีน เข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือของประเทศไทยนานกว่า 200 ปี แม้ว่าจะอาศัยอยู่ร่วมกันกับกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่างกันก็ตาม แต่ชาวไทยลื้อก็ยังสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเอาไว้ได้จวบจนทุกวันนี้

ไทลื้อมีการแต่งกาย อาหาร ภาษา วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ประเพณี และความเชื่อทางศาสนาเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่ควรได้รับการส่งเสริมและเผย แพร่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย


วัฒนธรรมไทลื้อเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจมาก ต่อไปการศึกษาค้นคว้าคงจะสะดวกขึ้นเพราะได้มีการตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ขึ้นที่วัดหย่วน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นสถานที่ศึกษา รวบรวม และจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อโดยเฉพาะ นอกจากนี้การศึกษาวัฒนธรรมไทลื้อยังสามารถศึกษาได้จากวิถีชีวิตจริงของชุมชน ชาวไทลื้อ เช่น การแต่งกาย การย้อมผ้า หม้อฮ่อม ที่บ้านทุ่งมอก อำเภอเชียงคำ และบ้านท่าฟ้าใต้ อำเภอเชียงม่วน การทอผ้าถุง ตุงและย่ามที่บ้านหย่วน บ้านธาตุ บ้านทุ่งมอก และบ้านหนองลื้อ อำเภอเชียงคำ เป็นต้น


ในสังคมยุคโลกไร้พรมแดนนี้น่าเป็นห่วงการแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมไทลื้อ มาก เพราะการเผยแพร่วัฒนธรรมของต่างชาติเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นพวกเราชาวไทลื้อ ควรที่จะต้องยึดมั่นในวิถีชีวิตและประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น จึงจะทำให้วัฒนธรรมไทลื้อ สามารถดำรงอยู่คู่ล้านนาต่อไป

ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์

 

GTranslate

enzh-CNzh-TWth